Novinky
03.12.2020
VODOTĚSNOST NA POČKÁNÍ!
NOVĚ děláme vodotěsnost na počkání. Více o vodotěsnosti naleznete u mě v menu v sekci Zajímavosti.     číst celé
Zobrazit všechny novinky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Jaroslav Hřebřina
se sídlem Důl Bedřich 484/10,417 01 Dubí u Teplic
identifikační číslo: 87387093
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Teplice.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.klenotyhodinky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jaroslav
Hřebřina, se sídlem Důl Bedřich 484/10 Dubí 41701, identifikační číslo: 87387093, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Magistrátě města Teplice, (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.klenotyhodinky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové
rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace
přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou přizpůsobovány osobě
kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží,
u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je
potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo
kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronickéh o
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku zavazující k platbě“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečn é
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Seifertova 4/7 41801 Bilina;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246558282/0300, vedený
u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společn ě
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám,
5.1.2. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode
dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2
obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího j.hrebrina@seznam.cz.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží
sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před
jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží,
nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti
a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku
od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady
zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.3.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá.
7.3.2. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.3.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady
nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s
ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být
druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může
odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.5.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. obchodních podmínek,
7.5.2. se vada projeví opakovaně,
7.5.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.6. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.5 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.7. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve
kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí
informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.
7.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí
digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby
digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím
k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující
požadoval.
7.9. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.8 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.10. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
opravy.
7.11. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
adrese provozovny, telefonicky na čísle 603 851 118 či elektronickou poštou na adrese
j.hrebrina@seznam.cz.
7.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.
7.13. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv
z vadného plnění také záruku za jakost.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.5. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající
je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského
zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby
práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I).
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Seifertova 4/7 41801 Bilina, adresa elektronické
pošty j.hrebrina@seznam.cz, telefon 603 851 118.

V Dubí dne 14. 2. 2023

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy
Zákazník / odesílatel:
Jméno a příjmení: …...............................................................................................
Bydliště: …...............................................................................................
E-mail: …...............................................................................................
Telefonní číslo: …...............................................................................................
Prodávající / adresát:
Hodinářství Jaroslav Hřebřina, www.Klenotyhodinky.cz
IČ / DIČ 87387093
Sídlo Důl Bedřich 484/10, 41701 Dubí
Příp. kontakt + 420 603 851 118
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Dobrý den,
dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z
objednávky číslo ….............................
Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží
uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět stímto
dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za
poštovné na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do
14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
Poznámka:
Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích
- jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.
V ..................................................
dne...............................................
….......................................................
Vlastnoruční podpis
Přílohy: Doklad o koupi.

Formulář pro reklamaci zboží
Zákazník / odesílatel:
Jméno a příjmení: …...............................................................................................
Bydliště: …...............................................................................................
E-mail: …...............................................................................................
Telefonní číslo: …...............................................................................................
Prodávající / adresát:
Hodinářství Jaroslav Hřebřina, www.klenotyhodinky.cz
IČ / DIČ 87387093
Sídlo Důl Bedřich 484/10, 41701 Dubí
Příp. kontakt +420 603 851 118
_______________________________________________________________________________
Reklamované zboží: ...............................................................................................................
Datum nákupu: .......................................................
Číslo objednávky / dokladu: ....................................
_______________________________________________________________________________
Podrobný popis závady:
Návrh způsobu řešení:
_______________________________________________________________________________
Poznámka:
1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla -li vystavena, nebo jiný dokument
prokazující koupi zboží.
2. Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naší
emailovou adresu ….............
3. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při d opravě prodávajícímu.
V ...........................................
dne ….................................... Podpis kupujícího: ....................................